Werkwijze

Geen enkel traject is hetzelfde. Een revalidatietraject staat onder de supervisie van een revalidatiearts en is voor elke patiënt helemaal op maat gemaakt voor zijn of haar klachten met bijbehorende specialisten, en dat op 1 locatie. U kunt na het maken van en afspraak in ieder geval de volgende stappen verwachten.

1. Verwijzing
Om in aanmerking te komen voor een revalidatietraject, is een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Die is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten. Wanneer de verwijzing binnen is, wordt er een intakegesprek ingepland met de revalidatiearts.

2. Intake
Na de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vindt de intake plaats. Dit consult heeft u bij de revalidatiearts. Tijdens het gesprek wordt gekeken of een revalidatietraject de oplossing kan zijn voor uw klachten. Twijfelt de arts hierover, dan wordt er een afspraak ingepland bij enkelen van de mogelijk betrokken disciplines. Zijn zij van mening dat een traject zin heeft, wordt de machtiging aangevraagd bij de verzekeraar.

Als het traject is goedgekeurd, wordt het behandelplan in onderling overleg opgesteld. Dit plan is voor iedereen anders, omdat ieder mens in een unieke situatie verkeert.

3. Inventarisatiefase
Het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem. Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg een verscherping van het behandelplan gemaakt; gericht op het kernprobleem en gekoppeld aan tijd.

4. Behandelfase
Tijdens deze fase wordt u door verschillende, op elkaar afgestemde professionals behandeld, waarbij u gemiddeld genomen drie tot vier uur per week therapie heeft. Hierbij kan u denken aan fysiotherapie gecombineerd met psychologie, ergotherapie, maatschappelijk werk, diëtiek en/of logopedie. Het team voert eens per 4 weken een overleg om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.

5. Afrondingsfase
Hierbij bereiden wij u voor op de periode na de revalidatiebehandeling. Er volgt tevens een afsluitend gesprek met de revalidatiearts.